Urbanisme

Urbanisme

Desplegament d’un urbanisme amb visió metropolitana, estratègic i transversal

Durant aquest mandat s’ha portat a terme la redacció i l’aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità (PDUM), amb consens amb els ajuntaments implicats i com a instrument transversal de planificació integral del territori metropolità. Així mateix, s’han continuat fent tasques de cooperació i assistència tècnica i jurídica als municipis metropolitans en matèria d’ordenació del territori, planejament i gestió urbanística, tal com estipulen les línies 18 i 19 del Pla d’actuació metropolità (PAM 2019-2023), i s’han redactat nombrosos estudis territorials i urbanístics, instruments de planejament general i derivat, instruments de gestió i informes urbanístics i de tràmit.

Tots aquests treballs no serien possibles sense una bona informació de base i estudis transdisciplinaris, que permeten disposar del coneixement transversal que conforma la realitat metropolitana (línia 20). En aquest sentit, s’ha continuat apostant per la innovació tecnològica per millorar els processos de producció, estudi i difusió de diferents aspectes de la cartografia del territori metropolità. D’altra banda, s’ha desplegat i consolidat el Servei que assumeix la competència de protecció de la legalitat urbanística, per delegació dels municipis, en bona part del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Parc Natural de la Serra de Collserola.

PAM 2019-2023

aportacions de tècnics i ciutadans PDUM
documents de planejament urbanístic ELABORACIÓ
amb delegació de la protecció de la legalitat urbanística ESPAIS OBERTS
del mapa topogràfic metropolità 1:1.000 ELABORACIÓ