Transparència

Imatge d'impacte

L'Agència de Transparència es va crear el juliol de 2015 amb l'objectiu d'implantar una administració sustentada en la transparència, la participació, la informació, la rendició de comptes a la ciutadania i el bon govern. Un any més tard, va constituir un Consell Assessor en Transparència Metropolitana, format per experts i acadèmics, que celebra debats i formula propostes i criteris no vinculants en relació amb les actuacions assignades a l'Agència de Transparència.

El mateix any 2016, comptant amb la col·laboració de diversos directius de l'AMB i experts externs, va impulsar l'elaboració d'unes bases del Pla Estratègic de Transparència Metropolitana, alhora que tirava endavant un programa de subvencions als ajuntaments metropolitans i, en seguiment del que indica el Pla d'actuació metropolità (PAM), establia mecanismes de coordinació i col·laboració amb altres institucions, especialment amb les entitats de supervisió i garantia: Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

També va desenvolupar la cooperació supralocal mitjançant una xarxa de relacions amb representants d'altres administracions i organismes que vetllen per la transparència. Amb la voluntat de coordinar i impulsar les bones pràctiques en l'àmbit europeu i internacional, va promoure diversos programes d'intercanvi d'experiències, coneixements i bones pràctiques, com ara el Programa Lorenzetti, una iniciativa de cooperació internacional entre Bogotà, Mont-real, París i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Des de la seva creació, l'Agència de Transparència va participar en congressos, conferències i jornades i va obrir el Portal de Transparència de l'AMB, integrat en el seu web corporatiu i plenament interoperable amb el Portal de Transparència de Catalunya. Va impulsar, a més, la creació d'un Codi Ètic i de Conducta per als alts càrrecs i directius de l'AMB i, en relació al registre de grups d'interès previst pel PAM, va desenvolupar el programa SERGI, una aplicació del seguiment de les relacions amb grups d'interès d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, que obliga a fer públiques les agendes dels alts càrrecs i personal directiu de les administracions.

Durant aquest mandat, l'Agència de Transparència va assumir la promoció de la igualtat de gènere a l'AMB i va impulsar el Programa Demèter com a instrument per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de transparència i en els projectes d'innovació en el bon govern. També va establir instruments metodològics d'informació i formació per a la promoció del bon govern i el govern obert, com l'Aula de Transparència, un programa de formació continuada que ha dut a terme jornades de formació, seminaris internacionals i diàlegs de transparència. Altres mesures van ser la publicació de Lux Barcelona, la revista de transparència metropolitana, i la promoció de la recerca i la formació permanent en transparència, dret d'accés i bon govern com a model metropolità de governança mitjançant l'impuls d'una nova línia de subvencions per a la recerca.
;